Loading... Please wait...

Nội Thất hÒa Phát

Nhận tin tức từ Hòa PhátHOA PHAT FURNITURE

Hotline : 04. 399 45 778 - 04.6252 4444
Hotline: 0942.517.518
Email : banhang@noithathoaphat.net

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát

Ngày đăng 6th Jan 2011 @ 9:10 AM

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát như sau:
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát
Số 1230/ QĐ - HP
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------

     Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát)
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

 
 
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành Công ty TNHH Thương Mại Hòa Phát

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát đối với Ông Nguyễn Mạnh Tuấn kể từ ngày 01/01/2011.

 

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Ngọc

 Ngày, tháng, năm sinh  23/10/1972        
 Hộ khẩu thường trú  205 C4 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội         
 Trình độ chuyên môn  Cứ nhân Kinh tế          
 Vị trí hiện tại  Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát
 Giữ chức vụ  Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát
 Thời gian bắt đầu đảm nhiệm chức vụ:  01/01/2011.


Điều 3: Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát, những người có tên nêu trên và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Nơi nhận

Chủ tịch HĐQT (đã ký)

- Như Điều 3;  
- Lưu./.

Trần Đình Long