1,500,000 
1,600,000 
1,690,000 
1,440,000 
1,520,000 
1,620,000 

Bàn chân sắt

Bàn HU12

1,165,000 

Bàn chân sắt

Bàn chân sắt TH12

1,660,000 

Bàn chân sắt

Bàn chân sắt LC12

2,240,000 

Bàn chân sắt

Bàn chân sắt LC14

3,160,000 

Bàn để vi tính gỗ

Bàn NT120C3HL

1,790,000 

Bàn chân sắt

Bàn BHS09-1

550,000 

Bàn chân sắt

Bàn chân sắt HU14

1,390,000